Styringsdokumenter

Studenttingets styringsdokumenter regulerer alt fra hvordan organisasjonens styres, hvem som har hvilke rettigheter og hvordan møtene gjennomføres. Styringsdokumentene vedtas av Studenttinget selv. I tillegg kommer samarbeidsavtalen mellom Studenttinget og Høgskulen på Vestlandet, som fastsetter tilretteleggingen for studentdemokratiet og de tillitsvalgtes rettigheter på HVL.

Vedtekter

Vedtektene er det øverste styrende dokumentet i Studenttinget. Regulerer sammensetning, organisasjonsstruktur, ansvarsfordeling m.m. .

Forretningsorden

Forretningsorden bestemmer hvordan møtene i Studenttinget skal gjennomføres. Regulerer rettigheter, taletid, struktur m.m.

Valgreglement

Valgreglementet regulerer valg til Studenttinget og valg der Studenttinget er valgforsamling.

Økonomireglement

Økonomireglementet setter rammene for økonomistyringen i organisasjonen og gjelde alle tillitsvalgte i Studenttinget og deltakere på arrangementer i regi av Studenttinget.

Mandat for arbeidsutvalget

Mandatet definerer arbeidsoppgavene og ansvarsområdene for arbeidsutvalget i Studenttinget.

Øvrige mandater

Definerer arbeidsoppgavene og ansvarsområdene for ulike tillitsvalgte i organisasjonen, i tillegg til regionrådene i nord, sør og midt.

Retningslinjer for fond

Setter kriteriene for å kunne søke om og motta fondsmidler fra regionrådene.

Mandater og stillingsinnstrukser på fakultets og studiestedsnivå

Mandat for studentfakultetsrådene

Mandat for studentcampusrådene

Stillingsinnstruks for fakultetstillitsvalgte (FTV)

Stillinginnstruks for campustillitsvalgte (CTV)

Stillingsinnstruks for instituttillitsvalgte (ITV)

Stillingsinnstruks for klassetillitsvalgte (KTV)

Reglement for tildeling av semesteravgiftsmidlar for regionråda i nord og sør

Bestemmer rammene for tildeling av semsteravgiften som fordeles lokalt i regionrådene.

Kommunikasjonsplan

Retningslinjer for strømming

Samarbeidsavtale