Styringsdokumenter

Studenttingets styringsdokumenter regulerer alt fra hvordan organisasjonens styres, hvem som har hvilke rettigheter og hvordan møtene gjennomføres. Styringsdokumentene vedtas av Studenttinget selv. I tillegg kommer samarbeidsavtalen mellom Studenttinget og Høgskulen på Vestlandet, som fastsetter tilretteleggingen for studentdemokratiet og de tillitsvalgtes rettigheter på HVL.

Vedtekter

Vedtekene er det øverste styrende dokumentet i Studenttinget. Regulerer sammensetning, organisasjonsstruktur, ansvarsfordeling m.m.

Forretningsorden

Forretningsorden bestemmer hvordan møtene i Studenttinget skal gjennomføres. Regulerer rettigheter, taletid, struktur m.m.

Valgreglement

Valgreglementet regulerer valg til Studenttinget og valg der Studenttinget er valgforsamling.

Økonomireglement

Økonomireglementet setter rammene for økonomistyringen i organisasjonen og gjelde alle tillitsvalgte i Studenttinget og deltakere på arrangementer i regi av Studenttinget.

Mandat for arbeidsutvalget

Mandatet definerer arbeidsoppgavene og ansvarsområdene for arbeidsutvalget i Studenttinget.

Øvrige mandater

Definerer arbeidsoppgavene og ansvarsområdene for ulike tillitsvalgte i organisasjonen, i tillegg til regionrådene i nord, sør og midt.

Retningslinjer for fond

Setter kriteriene for å kunne søke om og motta fondsmidler fra regionrådene.

Reglement for tildeling av semesteravgiftsmidlar for regionråda i nord og sør

Bestemmer rammene for tildeling av semsteravgiften som fordeles lokalt i regionrådene.

Kommunikasjonsplan

Retningslinjer for strømming

Samarbeidsavtale