Universitetsprosjektet ved HVL

Universitetsprosjektet ved HVL

På studenttingsmøtet 5. oktober fikk Studenttinget besøk av prorektor for forskning, Gro Anita, som presenterte universitetsambisjonen til HVL. Her forklarte hun at HVL jobber mot å bli et profesjonsrettet og teknisk universitet som legger vekt på praksisnær og anvendt forskning. HVL startet prosjektet våren 2019 og har som mål å søke universitetsstatus hos NOKUT i 2023. 

I sin presentasjon løftet prorektor frem grunnene til at HVL ønsker å bli universitet. 

Valg til fakultetsråd ved FLKI, FHS, FIN og FØS

Under studenttingsmøte 4, 31.august – 1. september blir det gjennomført valg av studenter til fakultetsrådene ved FLKI, FHS, FIN og FØS.

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

Det skal velges to studentrepresentanter med personlig vararepresentant per fakultet. Mer informasjon om vervet kan leses her.

Vervet er honorert etter statens regulativ.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut dette kandidatskjemaet.

Høring: Forslag til organisering av studentdemokratiet på fakultets- og studiestedsnivå

Det inviteres med dette til å komme med uttalelser om arbeidsutvalgets forslag til nye organisering av studentdemokratiet ved Høgskulen på Vestlandet, på fakultets- og studiestedsnivå. 

Vedlagt finnes høringsnotatet og utkast til mandater og stillingsinnstrukser. Vedlagt er også et utdrag fra en presentasjon av modellen bruk av arbeidsutvaglet. Denne byr på en mer overordnet og grafisk framstilling av modellen.  Arbeidsutvalget understreker at den vedlagte modellen bare er et utkast og er å anse som en ramme for den framtidige organiseringen. Det er mange detaljer som vil måtte bestemmes lokalt i tett dialog mellom de ulike studentrådene. 

Innspillene til høringen vil hjelpe AU å utforme en best mulig sak til Studenttingets møte 31. august – 1. september. Høringssvarene vil bli gjort tilgjengelige for Studenttinget slik at man kan ta med momenter fra høringen i diskusjonen. Arbeidsutvalget gjennomfører informasjonssamtaler med alle studentrådene om høringen og arbeidsutvalgets utkast. De som ikke allerede har fått dette vil bli invitert til samtale innen kort tid. 

Frist for å komme med høringssvar er satt til 18. august. Innspill til høringen gis via denne linken. Man kan også sende omfattende eller utfyllene innspill på epost om man ønsker det. Da sender man dette til Kristian Hovd Sjøli på khsj@hvl.no. Ved spørsmål kan man sende e-post til samme adresse.

Vedlegg

Høring – Organisering av studentdemokratiet på fakultets- og studiestednivå

Studentdemokratiet på Vestlandet 2020 (ppt.)

Mandat for studentråd

Mandat for studentutvalg

Stillingsinstruks FTV

Stillingsinstruks ITV

Stillingsinstruks CTV

Stillingsinstruks KTV

Suppleringsvalg til Studenttinget

Denne uken (uke 22) holder vi suppleringsvalg til Studenttinget på Vestlandet.

Vi har suppleringsvalg for å kunne fylle opp varalisten vår, i tilfelle flere av de faste representantene ikke kan møte opp på studenttingsmøtene til høsten. 

Her er tidspunkt og rom for suppleringsvalget på de forskjellige campusene: 

 • Bergen: Rom B117, 29. mai 14:15 

 • Sogndal: Keiserinna, 29. mai 14:00 

 • Førde: Astrup, 29. mai 14:00 

 • Haugesund: Auditorium B, 28. mai 14:30 

 • Stord: UND253, 28. mai 14:30

Det å være vara vil si at du har mulighet til å steppe inn når en fast representant ikke kan møte opp på et møte. 

Studenttinget har tre møter i semesteret, alle foregår i helger. Se her for oversikt over møtedatoene.

Håper så mange som mulig møter opp og lykke til videre med eksamensperioden!

Studenttinget har et nytt arbeidsutvalg!

Lørdag 27. april valgte Studenttinget på Vestlandet et nytt arbeidsutvalget.

Henrik Tjore ble valgt som leder og vil sitte i Bergen, mens resten av arbeidsutvalget ble følgende sammensetning:

 • Helene Sylvarnes – Førde 30%

 • Stian Sunde – Sogndal 100%

 • Adrian Stinessen Haugen – Bergen 100%

 • Yannick Broese van Groenou – Bergen 100%

 • Marie Charlotte Moilanen Kettunen – Haugesund 100%

 • Ole Henrik Bach – Haugesund 30%

Det var et spennende møte, hvor det også ble valgt to studentrepresentanter til høgskolestyret. Dette ble Cecilie Fredheim og Thomas Reite. I tillegg til å fylle en rekke andre verv, ble det også gjort vedtak i to resolusjoner. Hele protokollen fra møtet kan leses her.

Påtroppende AU vil ha opplæring med sittende AU i løpet av juni, og offisiell oppstart er fra og med 1. juli.