Søknadsfondet er opprettet for å finansiere aktivitet som kommer studentene til gode. Fondet støtter det meste av studentaktiviteter på Høgskulen på Vestlandet. Alle studenter kan søke støtte dersom du har et prosjekt eller et arrangement for studentene på HVL.

Behandling av søknad

Søknaden blir behandlet av regionrådet i din region, og blir vurdert på følgende kriterier:

  • Prosjektet er rettet mot studenter, eller involverer studenter.

  • Prosjektet har potensial til å engasjere studenter.

  • Prosjektet har potensial til å øke interessen for studentengasjement.

For at en søknad skal bli godkjent, skal den inneholde følgende:

  • Beskrivelse av prosjektets formål og målgruppe

  • Fremdriftsplan

  • Budsjett og finansieringsplan

  • Eventuelt ønske om en annen løsning enn underskuddsgaranti

Hva kan du søke om penger til?

Regionrådet kan gi støtte til prosjekter som har en start- og sluttdato.

Hva kan vil du ikke få innvilges støtte til?

Prosjekt/aktivitet/arrangement/annet som utelukkende retter seg mot et enkelt institutt eller linje.

Hvor ofte behandles søknader?

Hvert regionråd skal gjennomføre minst to tildelingsrunder per semester. Regionrådet bestemmer selv når i semesteret disse skal være.

Ta kontakt på studenttinget@hvl.no, medlem av regionråd eller arbeidsutvalget ved spørsmål.

Hvem kan søke?

Studenter og studentorganisasjoner tilknyttet HVL kan søke.