Back to All Events

ST-4/19 (Studenttingsmøte)


  • Thon Hotel Førde 26 Hafstadvegen Sogn og Fjordane, 6800 Norway (map)

Foreløpig innkalling

Møtestart:         31. august 2019 klokken 11:00

Møteslutt:          01. september 2019 klokken 13:00        

Sted:                   Thon Hotel Førde

Påmelding

Studentrepresentanter (og eventuelt andre) bes melde seg på via påmeldingsskjema.

Eventuelle matallergier eller andre behov oppgis i skjemaet.

Faste representanter må gi tilbakemelding via påmeldingsskjema innen fredag 23. august kl. 12:00. Dersom du ikke har mulighet til å stille, må skjemaet uansett fylles ut slik at vararepresentanter kan kalles inn til møtet. Faste representanter som ikke har gitt tilbakemelding innen fristen anses som ikke-deltakende, og vararepresentanter vil bli kalt inn i deres sted.

Overnatting

Møtende representanter fra Bergen, Sogndal, Haugesund, Stord, medlemmer i kontrollkomiteen, samt faste observatører tilbys overnatting fra fredag – søndag.

Valg

Hvis du ønsker å stille til valg finner du informasjon om dette her.

Innkommende kandidatskjema kan leses her.

Oppmelding av saker

Savner du en sak på sakslisten? Frist for å melde inn saker som skal innstilles av arbeidsutvalget er 10 dager før det aktuelle studenttingsmøtet, altså 19. august kl. 12:00. Saker meldes til studenttinget@hvl.no. Endelig innkalling med utfyllende sakspapirer sendes ut én uke før møtet, som denne gangen vil være fredag 23. august.


Vel møtt – vi gleder oss til å se deg!

Vennleg helsing

Henrik Waage Tjore

Leiar for arbeidsutvalet til Studenttinget på Vestlandet


Foreløpig sakliste

Konstituering av møtet (v)

Orienteringer (o)

Budsjett og budsjettsøknad 2020 (v)

Organisering av studentdemokratiet på fakultets- og studiestedsnivå (v)

Årsrapport fra Studentombudet (o)

Resolusjon: Bygge sammen (v)

Valg til kontrollkomiteen, suppleringsvalg (v)

Valg til fakultetsråd FLKI (v)

Valg til fakultetsråd FHS (v)

Valg til fakultetsråd FIN (v)

Valg til fakultetsråd FØS (v)

Valg av tillitsvalgt for Studenttinget, suppleringsvalg (v)

Valg til budsjettkomiteen i Velferdstinget Vest (v)

Valg til komiteen for integreringsprisen i Velferdstinget Vest (v)

Oppnevning til studentpanel for internasjonalisering ved HVL (v)

Oppnevning av valgstyre for Studenttingsvalget 2019 (v)

Eventuelt (d)

Møteevaluering (d)


Valg på ST-4/19

Valg til fakultetsråd ved FLKI, FHS, FIN og FØS

Under studenttingsmøte 4, 31.august – 1. september blir det gjennomført valg av studenter til fakultetsrådene ved FLKI, FHS, FIN og FØS.

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

Det skal velges to studentrepresentanter med personlig vararepresentant per fakultet. Mer informasjon om vervet kan leses her.

Vervet er honorert etter statens regulativ.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut dette kandidatskjemaet.

Earlier Event: April 27
ST-3/19 (Studenttingsmøte)
Later Event: October 5
ST-5/19 (Studenttingsmøte)