Studenttinget på Vestlandet

 
image5.jpg

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Studenttinget er et lovfestet organ som skal ivareta studentene ved HVL sine interesser og fremme studentenes synspunkter opp mot HVLs ledelse, styret og andre aktuelle aktører. For å kunne ivareta studentenes interesser på en best mulig måte har Studenttinget organisert seg på følgende måte:

Studenttinget

Studenttinget på Vestlandet og de 20 representantene som sitter her kan på mange måter sammenlignes med Stortinget og deres bestemmende makt. Representantene i STVL velges ved urnevalg ved hver region hver senhøst og sitter for et år av gangen. STVL møtes cirka seks ganger i året der man blant annet behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL og velger studenter til sentrale råd, styrer og utvalg, samt svarer på høringer i universitets- og høyskolesektoren.

P%C3%A5troppende+AU-1734.jpg

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er det utøvende organet i Studenttinget på Vestlandet. Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber for å gjennomføre politikken og sakene som vedtas i Studenttinget. Arbeidsutvalget har arbeidssted på alle campus og jobber med saker i hele organisasjonen.

Råd, styrer og utvalg ved HVL

I alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet skal studentene utgjøre minimum 20 % av de stemmeberettigede. Studenttinget er valgforsamling og er de som organiserer og velger studentrepresentanter til sentrale beslutningsorgan ved HVL. Studenttinget velger blant annet studenter til høgskolestyret, det sentrale læringsmiljøutvalget, forsknings- og utdanningsutvalget, skikkethetsnemnda, klagenemnda m.m.