Valg til fakultetsråd ved FLKI, FHS, FIN og FØS

Under studenttingsmøte 4, 31.august – 1. september blir det gjennomført valg av studenter til fakultetsrådene ved FLKI, FHS, FIN og FØS.

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

Det skal velges to studentrepresentanter med personlig vararepresentant per fakultet. Mer informasjon om vervet kan leses her.

Vervet er honorert etter statens regulativ.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut dette kandidatskjemaet.