Høring: Forslag til organisering av studentdemokratiet på fakultets- og studiestedsnivå

Det inviteres med dette til å komme med uttalelser om arbeidsutvalgets forslag til nye organisering av studentdemokratiet ved Høgskulen på Vestlandet, på fakultets- og studiestedsnivå. 

Vedlagt finnes høringsnotatet og utkast til mandater og stillingsinnstrukser. Vedlagt er også et utdrag fra en presentasjon av modellen bruk av arbeidsutvaglet. Denne byr på en mer overordnet og grafisk framstilling av modellen.  Arbeidsutvalget understreker at den vedlagte modellen bare er et utkast og er å anse som en ramme for den framtidige organiseringen. Det er mange detaljer som vil måtte bestemmes lokalt i tett dialog mellom de ulike studentrådene. 

Innspillene til høringen vil hjelpe AU å utforme en best mulig sak til Studenttingets møte 31. august – 1. september. Høringssvarene vil bli gjort tilgjengelige for Studenttinget slik at man kan ta med momenter fra høringen i diskusjonen. Arbeidsutvalget gjennomfører informasjonssamtaler med alle studentrådene om høringen og arbeidsutvalgets utkast. De som ikke allerede har fått dette vil bli invitert til samtale innen kort tid. 

Frist for å komme med høringssvar er satt til 18. august. Innspill til høringen gis via denne linken. Man kan også sende omfattende eller utfyllene innspill på epost om man ønsker det. Da sender man dette til Kristian Hovd Sjøli på khsj@hvl.no. Ved spørsmål kan man sende e-post til samme adresse.

Vedlegg

Høring – Organisering av studentdemokratiet på fakultets- og studiestednivå

Studentdemokratiet på Vestlandet 2020 (ppt.)

Mandat for studentråd

Mandat for studentutvalg

Stillingsinstruks FTV

Stillingsinstruks ITV

Stillingsinstruks CTV

Stillingsinstruks KTV