Bli med i Studentdemokratiet!

Velkommen

Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet. Vi jobber for å ivareta studentenes interesser opp mot HVL og andre aktører.

Verv i styrer, råd og utvalg

Studenttinget velger studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg i Studenttinget og hos Høgskolen på Vestlandet (HVL). Dette er givende og varierte roller, som gir studenter mulighet til å påvirke sin egen studiehverdag og utviklingen av høgskolen.

Bli+med.jpg

Still til valg

Hvem kan stille til valg?

For valg utført i Studenttinget er hovedregelen at kandidater er studenter ved HVL i valgsemesteret. Med student forstås en person som er tatt opp til et studieprogram eller emne.

Når er det valg?

Neste ordinære valg finner sted helgen 5. – 6. oktober i Bergen. På møtet skal flere verv opp til valg, og full oversikt over vervene finner du i listen nedenfor. Klikk på hvert enkelt verv for mer informasjon. Du er ikke nødt til å være tilstede på møtet for å bli valgt.

Arbeidsutvalget kan også supplere valg som er gjennomført i Studenttinget og som manglet kandidater ved gjennomføring av valget.

Hvordan stille til valg?

Neste runde med valg i Studenttinget blir gjennomført på Studenttingsmøtet 5. – 6. oktober. Informasjon om møtet og gjennomføringen av valg blir publisert på siden for møtet i god til før valget gjennomføres.

I valg der arbeidsutvalget har fullmakt til å supplere kan det blir gjort løpende oppnevninger. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss om du ønsker å stille til valg til et av vervene i oversikten under.

Spørsmål?

Ved spørsmål, send e-post til studenttinget@hvl.no eller kontakt et medlem av arbeidsutvalget. Vi har kontorer på alle campus!

Verv som skal fylles på ST5 (5. – 6. oktober)

+ Fakultetsråd FHS

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut kandidatskjemaet.

Antall: Det skal velges én kvinnelig vara.

Valgperiode: 1. september 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet er honorert etter statens regulativ.

+ Fakultetsråd FIN

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut kandidatskjemaet.

Antall: Det skal velges én fast kvinnelig representant, og én kvinnelig vara.

Valgperiode: 1. september 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet er honorert etter statens regulativ.

+ Fakultetsråd FLKI

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut kandidatskjemaet.

Antall: Det skal velges én mannlig vara.

Valgperiode: 1. september 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet er honorert etter statens regulativ.

+ Fakultetsråd FØS

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut kandidatskjemaet.

Antall: Det skal velges én kvinnelig vara.

Valgperiode: 1. september 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet er honorert etter statens regulativ.


Valg hvor Arbeidsutvalget har suppleringsmakt

+ Kontrollkomiteen til STVL

Kontrollkomiteen til STVL har som hovedoppgave å se til at møtevirksomheten blir utført i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Valg til kontrollkomiteen er unntatt §1-2 Vilkår for kandidatar til val i valgreglementet og trenger derfor ikke være tatt opp til studieprogram eller emne ved HVL for å være valgbare.

Antall: To nummererte vararepresentanter, henholdsvis 2. og 3. vara. Det er geografisk kvotering på vararepresentantene, ikke de faste. Det skal velges en vara fra sør, og en vara fra nord.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Medlemmer av kontrollkomiteen lønnes med et honorar på 1 000,- kroner per møtedag.

Omfang: Seks møter i året, tre per semester

Møteform: Fysisk

+ Klagenemnda ved HVL

Det skal veljast 2 personlege vararepresentantar, ein av kvart kjønn, til Klagenemnda.

Varigheit: Til og med 31. juli 2020.

Informasjon om vervet:

 • Klagenemnda er eit lovpålagt organ, heimla i universitets- og høgskulelova §5-1. Klagenemnda har ein oppsett møteplan, men omfanget av vervet avheng av kor mange saker som kjem inn.
 • Klagenemnda behandlar ein rekkje saker, mellom anna saker som omhandlar fusk, klager på enkeltvedtak som t.d. formelle feil på eksamen, skikkasaker etter innstilling frå skikkavurderingsnemnda, og meir.

+ Læringsmiljøutvalet ved HVL

Det skal veljast 3 faste representantar, to frå region Nord (korav ein frå kvart campus) og ein frå campus Stord. Det skal òg veljast 5 personlege vararepresentantar. Det kvoterast på kjønn på både faste og vara.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet:

 • Læringsmiljøutvalet skal delta i planlegginga av tiltak vedrørande læringsmiljø, og nøye følgje utviklinga i spørsmål som angår studentanes sikkerheit og velferd.
 • Læringsmiljøutvalet skal haldast orientert om klager som institusjonen mottek frå studentar vedrørande læringsmiljøet, og kan uttale seg om desse forholda.
 • Læringsmiljøutvalet rapporterer direkte til styret og skal kvart år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentane og institusjonen skal ha like mange representantar kvar i utvalet. Leiar av utvalet veljast kvart år blant vekselvis institusjonens og studentanes representantar.

+ Råd for likestilling, mangfald og inkludering ved HVL

Det skal veljast 1 mannleg vara til råd for likestilling, mangfald og inkludering.

Medlemer av rådet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: 1. august 2019 til 31. juli.2020.

Informasjon om vervet

 • Rådet skal hjelpe høgskolestyret og administrasjonen i å vere merksame på forhold som kan lede til brot på lover og forskrifter som omhandlar likestilling og diskriminering.
 • Rådet skal foreslå tiltak for å fremje likestilling, mangfald og inkludering og ta initiativ til utgreiingar om slike tiltak.
 • Rådet skal vere eit internt kompetanseorgan som hjelp leiinga i saker som angår likestilling, mangfald og inkludering.
 • Rådet skal gjennom opplysingsarbeid arbeide for å auke forståinga og engasjementet for likestilling, mangfald og inkludering ved høgskulen.
 • Rådet skal følgje med på høgskulens iverksetjing av tiltak for å fremje likestilling, mangfald og inkludering.
 • Rådet skal hjelpe administrasjonen ved utarbeiding av planar for likestilling, mangfald og inkludering, samt ta omsyn til at desse må sjåast i samanheng med øvrig planverk i institusjonen, som til dømes handlingsplanar for internasjonalisering og universell utforming.
 • Rådet har rett til å uttale seg om likestillingsaspekt i tilsettingssaker.
 • Rådet har rett til å uttale seg om studieplanendringar og oppretting av nye fag kor likestillingsspørsmål kan kome inn.

+ Samhandlingsutvalet ved HVL

Det skal veljast 1 vararepresentant til Samhandlingsutvalet ved HVL.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

Samhandlingsutvalet skal:

 • Gi råd i spørsmål knytt til strategi og overordna relevante problemstillingar og saker.
 • Gi råd i saker som gjeld rammevilkår og bidra til at samarbeid, samordning og heilskapleg tankegong blir tatt vare på.
 • Vere ein pådrivar for saker som kan bidra til at HVL når måla sine.
 • Stimulere til økt aktivitet og arbeide for å gjere HVL meir synleg.
 • Gi råd om kvalitetsarbeidet.
 • Rapportere årleg til styret om verksemda året før, med anbefalingar til tiltak som bør setjast i verk eller til områder som bør få særleg merksemd.

Les om samhandlingsutvalet her.

+ Studentpanel for internasjonalisering ved HVL

Norske myndigheter har et mål om at 20 % av studenter som blir uteksaminert fra universitet og høgskoler skal ha vært på utveksling. For 2019 var resultatet for HVL 13,9%. HVL har mål om å ha gode ordninger for mobilitet for studenter (HVL Strategi 2019-2023). I 2019 ble det satt i gang et internasjonaliseringsprosjekt hvor målet er å bygge kultur for internasjonalisering i hele virksomheten og hvor et av delprosjektene omhandler studentutveksling.

Studentpanelet for studentutveksling skal være en uformell møteplass og lyttepost mellom fellesinstansene for internasjonalisering, dvs. Internasjonal Administrasjon og studentene ved Høyskolen på Vestlandet.

Arbeidsutvalget har fullmakt til å supplere på 9 ledige plasser i utvalget.

+ Regionråd

Regionråd Nord

Det skal veljast 1 medlem til Regionråd Nord.

Varigheit: Frå 1. juni 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Regionrådet er et underordna organ som tilhøyrar Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedteke i Studenttinget sin region. Regionrådet skal òg oppnemne studentrepresentantar for midlertidige arbeidsgrupper som berre gjeld den respektive region, samt behandle fondssøknadar i sin region.
 • Mandatet til regionrådet kan lesast her.

Regionråd Midt

Det skal veljast 1 medlem til Regionråd Midt.

Varigheit: Frå 1. juni 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Regionrådet er et underordna organ som tilhøyrar Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedteke i Studenttinget sin region. Regionrådet skal òg oppnemne studentrepresentantar for midlertidige arbeidsgrupper som berre gjeld den respektive region, samt behandle fondssøknadar i sin region.
 • Mandatet til regionrådet kan lesast her.

Regionråd Sør

Det skal veljast 1 medlem til Regionråd Sør.

Varigheit: Frå 1. juni 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Regionrådet er et underordna organ som tilhøyrar Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedteke i Studenttinget sin region. Regionrådet skal òg oppnemne studentrepresentantar for midlertidige arbeidsgrupper som berre gjeld den respektive region, samt behandle fondssøknadar i sin region.
 • Mandatet til regionrådet kan lesast her.

+ Tilsettingsutvalet ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant. Studenten må ha tilknyting til fakultetet.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Tilsettingsutvalet for undervisings- og forskingsstillingar har ansvaret for å tilsette alle i faglege stillingar ved eit fakultet. Det er utvalet som skal sjå til at tilsettingsprosessen går riktig for seg og at den best kvalifiserte blir tilsett i stillinga som lysast ut på bakgrunn av dei lovar og forskrifter som er gitt. Utvalet skal òg vedta utlysingstekster, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og permisjonar.
 • Les meir om tilsettingsutval her.

+ Utdanningsutvalet ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Det skal veljast 1 vararepresentant til utvalet.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld utvikling og sikring av utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur for kvalitetsforbetring ved fakultet, sikre at studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar, samt følgje opp det systematiske kvalitetsarbeidet ved fakulteta.
 • Mandatet til utdanningsutvalet ved FHS kan lesast her.

+ Utdanningsutvalet ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Det skal veljast 1 faste representant og 1 vararepresentant til utvalet. Ein må vere frå region nord og ein frå region sør.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld utvikling og sikring av utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur for kvalitetsforbetring ved fakultet, sikre at studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar, samt følgje opp det systematiske kvalitetsarbeidet ved fakulteta.
 • Mandatet til utdanningsutvalet ved FIN kan lesast her.

+ Utdanningsutvalet ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS)

Det skal veljast 1 vararepresentant til utvalet.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld utvikling og sikring av utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur for kvalitetsforbetring ved fakultet, sikre at studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar, samt følgje opp det systematiske kvalitetsarbeidet ved fakulteta.
 • Mandatet til utdanningsutvalet ved FØS kan lesast her.

+ FOU-utvalet ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Det skal veljast 1 fast representant, masterstudent, til utvalet.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Forskings- og utviklingsutvalet ved FHS er rådgjevande ovanfor fakultetsleiinga, og har fått delegert myndigheit til avgjersler i enkeltsaker.
 • Mandatet til FoU-utvalet ved FHS kan lesast her.

+ FOU-utvalet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Det skal veljast 1 vararepresentant til utvalet.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.

Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet

 • Forskings- og utviklingsutvalet ved FØS er rådgjevande ovanfor fakultetsleiinga, og har fått delegert myndigheit til avgjersler i enkeltsaker.
 • Mandatet til FoU-utvalet ved FØS kan lesast her.