Bli med i Studentdemokratiet!

Verv i styrer, råd og utvalg

Studenttinget velger studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg i Studenttinget og hos Høgskolen på Vestlandet (HVL). Dette er givende og varierte roller, som gir studenter mulighet til å påvirke sin egen studiehverdag og utviklingen av høgskolen.

Hvem kan stille til valg?

For valg utført i Studenttinget er hovedregelen at kandidater er studenter ved HVL i valgsemesteret. Med student forstås en person som er tatt opp til et studieprogram eller emne.

Når er det valg?

Neste ordinære valg finner sted 31. august til 1. september. På møtet skal flere verv opp til valg, og full oversikt over vervene finner du i listen nedenfor. Klikk på hvert enkelt verv for mer informasjon. Arbeidsutvalget kan også supplere valg som er gjennomført i Studenttinget og som manglet kandidater ved gjennomføring av valget.

Hvordan stille til valg?

Neste runde med valg i Studenttinget blir gjennomført på Studenttingsmøte 4. (31.august - 1. september). Informasjon om møtet og gjennomføringen av valg blir publisert på siden for møtet i god til før valget gjennomføres.

I valg der arbeidsutvalget har fullmakt til å supplere kan det blir gjort løpende oppnevninger. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss om du ønsker å stille til valg til et av vervene i oversikten under.

Spørsmål?

Ved spørsmål, send e-post til studenttinget@hvl.no eller kontakt et medlem av arbeidsutvalget. Vi har kontorer på alle campus!

+ Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen til STVL har som hovedoppgave å se til at møtevirksomheten blir utført i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Valg til kontrollkomiteen er unntatt §1-2 Vilkår for kandidatar til val i valgreglementet og trenger derfor ikke være tatt opp til studieprogram eller emne ved HVL for å være valgbare.

Antall: To nummererte vararepresentanter, henholdsvis 2. og 3. vara. Det er geografisk kvotering på vararepresentantene, ikke de faste. Det skal velges en vara fra sør, og en vara fra nord.

Valgperiode: 1. august 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Medlemmer av kontrollkomiteen lønnes med et honorar på 1 000,- kroner per møtedag.

Omfang: Seks møter i året, tre per semester

Møteform: Fysisk

+ Fakultetsråd FLKI

Under studenttingsmøte 4, 31.august – 1. september blir det gjennomført valg av studenter til fakultetsrådet ved FLKI.

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut kandidatskjemaet.

Antall: Det skal velges to representanter med personlig vara.

Valgperiode: 1. september 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet er honorert etter statens regulativ.

+ Fakultetsråd FHS

Under studenttingsmøte 4, 31.august – 1. september blir det gjennomført valg av studenter til fakultetsrådet ved FHS.

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut kandidatskjemaet.

Antall: Det skal velges to representanter med personlig vara.

Valgperiode: 1. september 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet er honorert etter statens regulativ.

+ Fakultetsråd FIN

Under studenttingsmøte 4, 31.august – 1. september blir det gjennomført valg av studenter til fakultetsrådet ved FIN.

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut kandidatskjemaet.

Antall: Det skal velges to representanter med personlig vara.

Valgperiode: 1. september 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet er honorert etter statens regulativ.

+ Fakultetsråd FØS

Under studenttingsmøte 4, 31.august – 1. september blir det gjennomført valg av studenter til fakultetsrådet ved FØS.

Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret.

For å stille til valg må man melde sitt kandidatur gjennom å fylle ut kandidatskjemaet.

Antall: Det skal velges to representanter med personlig vara.

Valgperiode: 1. september 2019 – 31. juli 2020

Honorar: Vervet er honorert etter statens regulativ.

+ Studentpanel for internasjonalisering ved HVL

Mer informasjon kommer

+ Budsjettkomiteen i Velferdstinget Vest

Budsjettkomiteen består av fem medlemmer, hvor ett medlem er valgt av Studenttinget på Vestlandet.

Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide en foreløpig-, og en endelig innstilling til fordeling av semesteravgiftsfordelingen i Bergen.

Budsjettkomiteen skal legge frem foreløpig innstilling på Velferdstingsmøtet i forkant av fordelingsmøtet i Bergen Studentvelforening. Endelig innstilling skal legges frem på pressekonferanse og på fordelingsmøtet i Bergen Studentvelforening.

+ Komiteen for integreringsprisen i Velferdstinget Vest

Integreringspriskomiteen består av syv medlemmer hvor ett medlem er valgt av Studenttinget på Vestlandet.

Komiteen har ansvaret for å promotere prisen, kalle inn til møter, vurdere søknader og velge vinner. Prosessen foregår på høstsemesteret.

+ Valgstyre for Studenttingsvalget 2019

Mer informasjon kommer

VELKOMMEN
Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet. Vi jobber for å ivareta studentenes interesser opp mot HVL og andre aktører.

SEI IFRÅ
Bruk sei ifrå-systemet for å ta opp saker med direkte med Høgskulen. Her kan du varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold, generelle ting som kan gjøres bedre, eller gi positive tilbakemeldinger.

BEREDSKAP
På den sikre siden gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.
Varsling 24 er en tjeneste for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS, epost og telefonoppringing. Dette er viktig for at du skal få informasjon om hendelser i din kommune.